EL CANVI SEGUR. Programa electoral


POLÍTICA I GOVERNANÇA

I. RESPECTE PER
LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT

L’efectiva realització de la igualtat de tracte i d’oportunitats, així com l’eliminació de qualsevol forma de discriminació, és una de les prioritats de la nostra candidatura. Hem de construir entre totes les persones que componen la comunitat universitària un espai de convivència entre estudiants, PAS i PDI, on la desigualtat de gènere es veja superada, amb voluntat d’estendre les pràctiques d’igualtat i de coresponsabilitat a la resta de la societat.

En aquest sentit és imprescindible avançar amb les mesures següents:

87. Promoure una carta o declaració de principis en què es reculla un ideari de no-discriminació de cap classe, respecte per la igualtat i la diversitat, i compromís amb la cultura de la pau i la no-violència, que siga d’obligat compliment per a tota la comunitat universitària i per a totes les entitats que s’involucren en la vida universitària (empreses que presten serveis o reben estudiants en pràctiques).

88. Promoure la participació institucional de les dones a la Universitat. En particular, ens hem de comprometre que els òrgans de govern siguen paritaris, tractar d’evitar les sobrecàrregues de tasques i gestió. Visibilitzar permanentment la presència de dones en els àmbits científics, acadèmics i de gestió.

89. Establir cursos de formació per al col·lectiu universitari en matèria d’igualtat, posant una atenció especial en les situacions de micromasclismes i assetjament per raó de sexe.

90. Fomentar l’ús no sexista de la llengua en el llenguatge oficial de la Universitat. Revisar els Estatuts i tota altra normativa per fer una nova redacció de gènere i diversitat sexual, i adaptar-la a l’ús del llenguatge inclusiu com ja es fa en la resta de les institucions públiques valencianes. Impulsar la formació de la comunitat universitària en aquest ús.

91. Establir com a requisit necessari el compliment de les polítiques de gènere aprovades per a la contractació amb empreses externes que desenvolupen la seua activitat en la universitat i per a aquelles en què fan pràctiques els nostres estudiants.

92. Establir procediments de suport per a les víctimes de violència de gènere que permeten proporcionar-los assistència psicològica, mèdica, assistencial i jurídica. Seria positiu crear un gabinet d’orientació que ajude a les víctimes a conèixer els recursos administratius, sanitaris i jurídics de què disposen elles i els seus fills, i que ajude a complir les mesures d’anonimat, mobilitat (canvi de grups, d’horaris, per a les estudiants, també per al PAS possibilitat de canvi de lloc de treball. Amb el PDI, la cosa és més complexa, sobretot si ens trobem amb una situació que es produïsca al mateix departament, per exemple.), etc. que estableix la Llei 1/2004. També cal realitzar una integració de la Llei de la funció pública valenciana en matèria de mesures de gènere, encara que les nostres funcionàries no ho siguen de la GVA.

93. Implantar mesures que eviten que les tasques de cura afecten la carrera estudiantil, acadèmica o la carrera professional de les dones a la Universitat. Les mesures de foment de la coresponsabilitat i de conciliació han d’anar adreçades al conjunt de la comunitat universitària i orientades a fomentar el repartiment de cures entre homes i dones, així com a permetre la compatibilització d’horaris d’estudi, feina i vida personal. Les mesures s’adoptaran i es revisaran, amb el diàleg permanent entre associacions de dones i sindicats, i inclouran, entre d’altres:

• Revisar els criteris d’elecció de POD de manera que es permeta una conciliació real de la vida laboral i familiar.
• Revisar els criteris de valoració de la investigació en els casos de les dones que es troben en situació de gestació o criança o de cura de familiars dependents, especialment en el cas de les monoparentals.

94. Impulsar el coneixement del Servei d’Igualtat entre la totalitat de la comunitat universitària.

95. Revisar i, si s’escau, incorporar l’enfocament de gènere en la totalitat de plans d’estudi de la UNIVERSITAT, i en les accions de cooperació al desenvolupament i sensibilització que es duguen a terme des de la Universitat.

96. Augmentar la línia de pressupost fixa per dur a terme projectes d’igualtat.

Impulsar l’aprovació d’un protocol de prevenció i d’actuació eficaç contra l’assetjament en la feina: sexual, causal (per raó de gènere, ètnia, religió, conviccions, edat, discapacitat i orientació sexual) i el moral o mobbing, que garantisca la coordinació de l’actuació de tots els agents implicats i la celeritat en la resolució de les situacions generades.

97. Visibilitzar els drets LGTBQ

• Preservar el dret a la intimitat de les persones sobre la seua orientació sexual i establir les garanties necessàries per mantenir-la. Amb aquesta finalitat s’establiran mesures específiques per combatre l’assetjament per raó d’orientació sexual i es desenvoluparan accions informatives i formatives adequades per preservar la dignitat i la intimitat de tota la comunitat universitària, amb independència de la seua orientació sexual.
• Impulsar una convivència afavoridora de la diversitat en  la identitat de gènere en tots els actes amb projecció externa i interna que desenvolupe la Universitat. La Universitat tindrà aquest objectiu molt en compte en tot el que tinga relació amb les seues accions de transparència i en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la seua responsabilitat corporativa.
• Facilitar l’exercici del dret de lliure expressió i manifestació dels col·lectius LGTBQ. Dins la seua responsabilitat social corporativa, la Universitat s’adherirà als actes que convoquen els membres de la comunitat universitària en defensa de la diversitat. S’engegaran unes normes de procediment per desenvolupar aquests drets a la lliure expressió i manifestació.
• La Universitat assumeix el compromís de prestar les atencions necessàries a les persones en procés de reassignació sexual. Prestarà una cura especial a l’adaptació dels currículum d’aquestes persones i de preservar unes actuacions inclusives. En les seues activitats de trànsit de la Universitat al mercat laboral desenvoluparà en relació amb aquestes persones les accions positives que siguen pertinents. Tot això dins el màxim respecte a la seua intimitat i a la seua dignitat.

II POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL

Es promourà la creació de la Plataforma d’Acció Social amb la finalitat de contribuir a la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Es prioritzarà la implantació de plans i accions que fomenten el voluntariat i l’acció social d’estudiants, PAS i PDI amb col·lectiu com els refugiats, immigrants, persones sense llar, etc.
En particular, aquest equip té una sensibilitat especial envers la situació de les persones refugiades que suposa no solament una greu crisi humanitària sinó també una profunda crisi de valors i la vulneració de drets humans. Per això ens proposem dissenyar un pla d’actuacions de persones refugiades orientat tant a promoure la reflexió i el debat sobre la matèria com a desenvolupar iniciatives que contribuïsquen als processos d’integració de les persones refugiades a l anostra comunitat autònoma, mitjançant el que la Universitat declare el seu compromís amb aquesta dura realitat.

Les principals línies d’actuació seran les següents:

 • Incorporació a la Universitat (ajudes directes i indirectes).
 • Sensibilització, informació i formació en matèria de desplaçament i refugi.
 • Xarxa de suport i allotjament.
 • Esdeveniments solidaris, campanyes humanitàries.
 • Investigació en matèria de refugi.
 • Promoció d’una xarxa de treball local.
 • Per a la realització d’aquestes accions es buscarà la coordinació i col·laboració
 • amb les organitzacions que desenvolupen els programes d’acollida i integració
  de persones refugiades.

III COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

 • Fomentar l’esperit de cooperació i solidaritat ha de ser un tret d’identitat de la nostra Universitat. Proposem la creació d’un Centre de Cooperació que s’encarregue de la difusió i coordinació de les activitats de cooperació universitària per al desenvolupament realitzades per la Universitat. Entre les prioritats d’aquest centre estaran:
 • Sensibilitzar els estudiants i la comunitat universitària sobre els problemes i necessitats dels països i col·lectius menys afavorits tot incentivant la participació i gestió dels estudiants en projectes de cooperació.
 • De la mateixa manera que ara s’organitzen setmanes internacionals per a la difusió dels programes de mobilitat dels estudiants, celebrarem també setmanes de cooperació en les que es presentaran, als distints centres, les iniciatives i programes de cooperació de la Universitat.
 • Facilitar l’accés dels ciutadans de països en desenvolupament a informació sobre l’oferta de beques i programes de cooperació de la Universitat.
 • La col·laboració amb altres entitats és clau per a l’èxit de les polítiques de cooperació, en aquest sentit proposem desenvolupar una xarxa de socis estratègics amb universitats i organitzacions de països en desenvolupament que ens permeta maximitzar l’impacte de les accions de la Universitat.
 • Promoure activitats orientades a incrementar l’empatia envers les persones que pateixen escassetat de recursos o discriminació per la seua condició.
 • Incorporar els valors de la sostenibilitat, respecte i igualtat i un enfocament de gènere en totes les accions de cooperació de la Universitat.
 • Proporcionar formació específica als membres de la comunitat universitària i organitzacions externes en temes de cooperació.
 • Fomentar la col·laboració entre distintes àrees de la Universitat i amb altres entitats per a incrementar l’èxit en la captació de fons de convocatòries nacionals i internacionals de suport a la cooperació universitària per al desenvolupament.

IV. TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ

Amb la finalitat de promoure la transparència en la gestió de la Universitat, ens proposem implementar les 6 mesures següents:

98. Crear una Oficina de Transparència, que vetlarà perquè totes les dades rellevants de gestió siguen accessibles a la web institucional i dels respectius centres i departaments. Es donarà publicitat a la comunitat universitària de tots els criteris acordats i aprovats en temes rellevants.

99. Revisar els continguts de la web institucional i la política de difusió de notícies sobre l’activitat universitària, millorant el seu disseny, de manera que siga un espai accessible a tots els col·lectius de la Universitat i que presente els continguts de manera objectiva, fins i tot crítica, no solament laudatòria. Considerem un valor important LA CAPACITAT D’AUTOCRÍTICA.

100. Incrementar l’accessibilitat del rector i de l’equip rectoral, establint visites periòdiques a campus o centres, i a través dels serveis en línia de comunicació oberta permanent. Es publicarà setmanalment l’agenda del rector i dels vicerectors.

101. Penalitzar el silenci administratiu de la Universitat i de tots els seus òrgans.

102. Obrir la Universitat a la societat, establint vies en línia de participació ciutadana a través de les quals qualsevol persona es puga adreçar a la institució i fer propostes, suggeriments i crítiques.

103. Incrementar notablement la transparència en la gestió econòmica, mitjançant comptabilitat analítica o en el funcionament de les comissions i dels òrgans de govern, mitjançant l’accés de tota la comunitat universitària a la informació que s’hi maneja i a les decisions acordades.

III. PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

Considerem que a la nostra UNIVERSITAT s’ha produït una deterioració gradual en el grau de participació real dels diversos estaments en el debat i la presa de decisions, a la vegada que s’ha arribat a un model de funcionament actual excessivament corporativista. La Universitat pública es deu a la societat i les decisions s’han de prendre per millorar la qualitat del servei públic, la docència i la investigació que es duen a terme en el seu si. Però sovint aquests objectius no són els que es prioritzen sinó que es prenen decisions basades en criteris corporatius o de clientelisme associat als processos electorals per triar els càrrecs acadèmics. Per això pensem que cal actuar amb tres mesures:

104. Revitalitzar i modernitzar el funcionament del Claustre de la Universitat, retornant-li la funció originària com a espai de debat i d’establiment de les línies mestres de política universitària.

105. Limitar els mandats dels vicerectors i els vicedegans a dos com a màxim, amb la finalitat d’estimular la renovació d’idees i formes en el govern de la Universitat.

106. Crear un Senatus Universitari amb tasques consultives, sense remuneració, format per professors jubilats, que permeta aprofitar l’experiència i el capital humà d’aquest col·lectiu.

VI. ESTABLIMENT DE
PRIORITATS PRESSUPOSTÀRIES

Crear i aprofitar noves formes de finançament: la situació econòmica actual, amb totes les seues dificultats, ha de servir d’estímul per a les facultats, els grups i els departaments. Si en alguns hi ha la possibilitat i la voluntat d’obrir noves vies de captació de fons, com pot ser ara el lloguer d’espais o la realització d’activitats de pagament obertes al públic, la Universitat ha d’ajudar, amb el lògic anàlisi i control, en aquestes tasques, i maldar per maximitzar el benefici per a les unitats que les realitzen

Establir una política de moderació, prioritzant les despeses relacionades amb la docència (en especial la política de beques pròpia de la Universitat), la investigació i la cultura, promovent un ús racional dels recursos. Per aconseguir-ho, s’ha d’avaluar les despeses derivades de la gestió ordinària i se n’ha d’analitzar la necessitat, prenent les decisions oportunes per evitar despeses supèrflues. A més, planificarem un aprofitament dels recursos i dels espais propis de la Universitat.

Reduir i racionalitzar les despeses de representació. Formar part d’un òrgan de govern implica servei a la UNIVERSITAT i no dóna dret, en cap cas, a gaudir de privilegis als quals no puga accedir la resta del personal universitari.

VII. RECUPERAR LA
DIGNITAT DE LA UNIVERSITAT

Una de les nostres prioritats és tornar a convertir la Universitat en un referent cívic en el si de la societat valenciana, promotora i difusora de valors ètics i morals compartits per la comunitat universitària (pau, igualtat, defensa del patrimoni lingüístic i cultural, sostenibilitat, etc.). Això suposa una implicació més gran de la Universitat en el debat social, promovent postures crítiques des de la racionalitat i l’argumentació acadèmica i fonamentada.

Com a complement d’aquesta línia d’actuació, promourem la creació d’un manual d’identitat corporativa, que transmeta i reflectisca el caràcter de la nostra UNIVERSITAT, els seus valores i la seua forma d’actuar, de fer, de comunicar i de transmetre coneixements.

A més, d’acord amb els nostres principis fonamentals, hem de buscar el foment dels valors ètics, solidaris i respectuosos amb el medi ambient, incloent distintes iniciatives que, per posar-ne alguns exemples concrets, han d’anar des de la creació d’un fons de solidaritat, que oferisca a PAS/PDI la possibilitat de cedir un percentatge del seu sou per a beques, i aplicar la mateixa possibilitat per als fons propis dels departaments i unitats, fins al foment de les iniciatives d’aprenentatge-servei i dels projectes de cooperació i ajuda al desenvolupament.