EL CANVI SEGUR. Programa electoral


ELS SERVEIS DE LA UNIVERSITAT

Per facilitar el treball i la convivència dins la institució, proposem reestructurar els serveis de la Universitat de València amb la finalitat de racionalitzar la seua gestió i els recursos humans disponibles. Dins aquesta actuació general, destaquem 13 mesures encaminades a millorar aquests serveis:

73. Campus saludables: La vida universitària es desenvolupa en un moment transcendental de les persones. Tant per a l’alumnat, que per la seua condició de joventut se situen quasi al principi de la vida independent, quan es consolida la personalitat, com també per als treballadors i les treballadores, l’adquisició i el desenvolupament d’hàbits saludables resulta un actiu fonamental per a la salut integral (física, cognitiva i emocional). La Universitat s’ha de convertir en un agent de salut i que permeta que les persones que passen la vida en el seu entorn puguen desenvolupar una vida plena i aprenguen a integrar aquesta forma de viure en el seu moment a dia. En aquest sentit, fomentarem estratègies i polítiques de salut en el si dels campus perquè aquests siguen entorns saludables i generadors de benestar. Promourem l’activitat física i esportiva com a motor de salut enfront del creixent sedentarisme. Modificarem els plecs de condicions amb les empreses (restauració, neteja, gestió de residus…) i treballarem per reconèixer els actius de salut de cada col·lectiu per posar-les a l’abast de la comunitat universitària i aconseguir que l’experiència a la Universitat ajude també a adquirir recursos per millorar la qualitat de vida i la felicitat.

74. Fomentar i difondre l’ús dels nostres camps esportius per a tota la comunitat universitària, millorant-ne els serveis i les instal·lacions.

75. Promoure i facilitar l’alimentació saludable, sostenible, ecològica, de proximitat i adaptada a les necessitats particulars. Així, els convenis amb les diferents cafeteries i restaurants de la Universitat han d’incloure referències a aquesta alimentació.

76. Revisar les funcions i activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per millorar la seua capacitat i efectivitat en la identificació i la resolució dels problemes de salut i seguretat a la feina que afecten tots els treballadors i treballadores a la Universitat de València (inclosos contractes amb treballadors externs) i convertir-ho en un valor referent de la salut de la comunitat universitària.

78. Facilitar i potenciar la participació dels treballadors i de les treballadores i dels seus representants en la priorització, el diagnòstic i l’acció preventiva sobre els problemes de salut laboral.

79. Impulsar la reconversió dels centres del Servei de Biblioteques i Documentació en centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació, dotant el Servei dels recursos necessaris per aconseguir aquesta transformació. Igualment, promoure una política d’estímul a la digitalització dels fons tant històrics com actuals, i incrementar la incorporació a l’SBD de recursos electrònics generats pel PDI, el PAS i els estudiants de la Universitat.

80. Reformar l’edifici Col·legi Major Lluís Vives, que, juntament amb el Col·legi Major Rector Peset, s’han de convertir, a més de residències universitàries per a l’alumnat de la nostra Universitat, en residències d’investigadores i investigadors nacionals i estrangers i professorat convidat. Han de ser espais per a “viure la Universitat” i que transmeten cultura i activitat.

81. Estudiar la possibilitat, a través d’un informe econòmic detallat, de la creació/organització de serveis addicionals per a la comunitat universitària (una guarderia a cada campus, un centre de dia per a persones majors), aprofitant els espais propis de la Universitat, utilitzant el model de gestió de les clíniques universitàries o mitjançant convenis amb institucions no universitàries sobre espais, recursos, etc. Aquests serveis servirien alhora com a centres de pràctiques per a alumnat de pràcticament totes les titulacions (educació, salut, activitat física, humanitats, socials…).

82. Millorar la qualitat dels espais comuns dels campus, amb la creació de zones verdes i humanització i fomentant la vida activa i saludable.

83. Fomentar i difondre l’ús dels nostres campus esportius per a tota la comunitat universitària, millorant-ne els serveis i instal·lacions.

84. Promoure i facilitar l’alimentació saludable, sostenible, ecològica i de proximitat, incloent dins els convenis amb les diferents cafeteries i restaurants de la Universitat referències a aquesta alimentació.

85. Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport al campus i implicar les autoritats municipals per interconnectar els campus mitjançant carrils bici, incloses les grans vies.

86. Facilitar la connexió dels campus entre si i amb el Rectorat, utilitzant els mitjans de què disposa actualment la nostra Universitat, que tindran per objectiu prioritari aquesta connexió.

87. Potenciar l’eficiència energètica i aplicar polítiques sostenibles a la gestió i al funcionament de la UNIVERSITAT. Com a exemple d’aquesta actuació, es promourà l’ús de la tecnologia amb la finalitat d’arribar al “paper zero”.

88. Potenciar l’eficiència en la gestió, disminuint significativament la burocràcia, perquè redunde en una agilització de l’administració i desenvolupar tot el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Com un exemple d’aquesta línia d’actuació, es facilitarà al personal de la Universitat la presentació de sol·licituds disposant directament de la informació que la pròpia UNIVERSITAT posseeix, sempre sota les directrius de la Llei de protecció de dades.S’assumiran també les mesures proposades per la Plataforma per a l’Alleugeriment Administratiu del PDI, entre les quals està l’exemple anterior, iniciant la seua aplicació immediata en el cas de mesures que poden abordar-se mitjançant compromís personal i marcant un calendari d’adaptació en el cas de les mesures que requerisquen modificació de sistemes informàtics de gestió.

89. Crear un banc de temps per facilitar l’intercanvi de serveis entre els membres de la comunitat universitària