EL CANVI SEGUR.  Programa electoral


LES FUNCIONS
DE LA UNIVERSITAT
UNIVERSITAT I
POLÍTICA CULTURAL

La Universitat ha de mantenir una funció molt important com difusora de cultura, com a revulsiu per remoure consciències davant situacions injustes, i ha de contribuir a despertar i a promoure l’esperit crític en la societat en què està immersa. Aquesta funció no s’ha d’abandonar, ja que és precisament un dels valors més positius de la necessària autonomia universitària.

Els drets culturals individuals i socials són part fonamental dels drets humans als quals ha de donar satisfacció i compliment qualsevol institució, siga pública o privada, especialment la Universitat de València, que té una arrelada vocació de servir a les comunitats sobre les quals s’insereix, i vol contribuir activament a generar una societat més inclusiva. Per aquesta raó, implementarem una sèrie de 17 mesures:

56. Millorar les dotacions de què disposa la nostra Universitat, per facilitar així que les pràctiques artístiques i l’activitat cultural i esportiva dels seus membres es puguen desenvolupar amb plena normalitat en els diferents campus.

57. Promoure plans específics de formació per estendre les pràctiques creatives entre el conjunt dels membres de la Universitat de València.

58. Dotar una partida específica que proporcione recursos a les associacions i als col·lectius de la nostra Universitat que desenvolupen activitats culturals.

59. Potenciar, en coordinació amb els centres de la Universitat (vicedeganats d’extensió cultural, per exemple), la difusió de les activitats promogudes pels membres de la Universitat entre els diferents centres i campus.

60. Proporcionar la màxima visibilitat a les activitats culturals de la Universitat a través dels recursos propis (pàgina web, televisió, ràdio, publicacions, etc.). Transmetrem així al conjunt de la societat i als possibles futurs estudiants la idea que nostra institució facilita no solament la formació i la investigació, sinó també l’oci, la pràctica i la difusió cultural. En aquest sentit, un objectiu en si mateix serà que la comunitat universitària siga coneixedora i partícip del Centre Cultural La Nau com a eix vertebrador de les polítiques culturals de la UV. A més de que farem un esforç perquè tots els campus de la UV disposen d’un programa cultural específic.

61. Establir convenis amb institucions públiques i privades per facilitar el consum cultural i esportiu de l’alumnat, del professorat i del personal d’administració i serveis.

62. Desenvolupar línies d’actuació concretes que conduïsquen a:

• La valoració de la memòria col·lectiva i la identitat valenciana.
• La formació i la creació de públics.
• La difusió de manifestacions experimentals i de risc esteticoartístic.
• La gestió de la interculturalitat i la cooperació cultural.
• La presentació de les cultures del món.

63. Implementar polítiques culturals orientades a la superació de les discriminacions per raons socioeconòmiques o d’opció sexual.

64. Promocionar la producció de materials didàctics i culturals en línia i gratuïts, que permetran difondre el coneixement a sectors més amplis de la població.

65. Crear i dinamitzar espais de debat en el si de la Universitat per reflexionar i explorar les possibles tendències generals que puguen afectar el futur de la societat valenciana.

66. Fomentar l’establiment de convenis de col·laboració amb institucions territorials i socials (ajuntaments, associacions veïnals, institucions locals, etc.) per desenvolupar programes d’extensió cultural promoguts des de la Universitat de València.

67. Promocionar la cultura connectada al territori, i molt especialment en la llengua pròpia.

68. Potenciar tots els serveis i centres de la Universitat des dels quals es produeix i s’exhibeix cultura. Cal millorar la coordinació de tots ells per rendibilitzar els recursos materials i humans de què disposa, tant a la Universitat com a la Fundació General, que es troba profundament imbricada en el treball cultural de la nostra Universitat.

69. Buscar les sinergies i la interacció amb les altres institucions públiques (universitats valencianes, conselleries, ajuntaments, Institut Valencià de Cultura, museus públics, escoles superiors d’art dramàtic i dansa, la d’art i superior de disseny…) o privades (col·legis professionals, associacions, societats i fundacions culturals, ONG, federacions i clubs esportius, etc.) que operen en el territori valencià, sense renunciar en cap cas a la capacitat de lideratge i d’arrossegament sobre altres institucions que ha de tenir la nostra Universitat.

70. Implementar polítiques de difusió del patrimoni cultural, científic i artístic de la nostra Universitat. Es fa imprescindible revisar l’actual model cultural universitari, ancorat en fórmules del passat. Per això creiem que caldria pensar en la creació d’un museu universitari o d’una xarxa de museus plantejats des dels models de la nova museografia. La UV disposa d’un patrimoni ric i extens que ha anat reunint al llarg de cinc segles, patrimoni que necessita atendre a la seua conservació preventiva i a la seua difusió. El recurs a les possibilitats que ens ofereixen les nostres plataformes de difusió (ràdio, televisió, xarxa, premsa digital) que s’han de coordinar amb l’acció cultural de forma permanent per tractar no solament de difondre entre tota la societat el nostre patrimoni i les iniciatives culturals sorgides en el si de la Universitat de València, sinó de convertir-los així en motiu d’interès i atracció per a possibles patrocinadors culturals.Es projectarà un museu que aplegue una part important de les col·leccions artístiques, científiques i bibliogràfiques de la nostra Universitat, un museu que serà conegut com “L’aventura de saber”.

71. Potenciar el nostre paper rellevant en els processos de gestió de la memòria dels valencians i de les valencianes, i en l’articulació dels mecanismes d’afirmació i de generació de la identitat col·lectiva. En aquest sentit, el valencià serà un vehicle prioritari no solament en els processos docents de transmissió del coneixement, sinó també en els de difusió cultural i científica.

72. Consolidar el paper que té la nostra Universitat com a espai d’investigació sobre cultura, la qual cosa implica:

• Estimular la investigació sobre cultura, creant mecanismes que possibiliten enfocaments multidisciplinaris sobre la matèria en coordinació amb els centres, instituts i departaments que s’hi dediquen. Creiem que és imprescindible posar en contacte a centres, departaments i instituts les investigacions i els avanços dels quals sovint es veuen llastats i limitats, per projectar-los en projectes comuns que enfortisquen els resultats i permeten donar visibilitat als èxits assolits.
• Participar de manera activa i decidida en tots els entorns de caràcter públic en què s’informen i es prenen decisions sobre cultura. La Universitat ha de participar de manera més activa en la construcció i en l’enfortiment de les polítiques públiques culturals.
• Crear un observatori cultural que formule i plantege quins són els indicadors i els sistemes adequats per a la recopilació d’informació rellevant sobre el funcionament dels sectors culturals. D’igual manera, participar en la creació d’altres observatoris sobre temes concrets que afecten directament el desenvolupament futur del País Valencià.
• A més de reivindicar la incorporació de graus en formació artística (com el grau de ciències musicals en estreta relació amb la nostra Orquestra Filharmònica), s’oferiran propostes àmplies i de qualitat en els nivells de postgrau, d’ensenyaments específics, etc.
• Igualment, es potenciarà la formació en la gestió cultural per crear professionals la funció dels quals siga intervenir intel·ligentment entre la dimensió de la creativitat, la promoció de les activitats culturals per part del sector públic o pels agents privats, i les necessitats i els requeriments de la ciutadania.
• Es crearà una càtedra d’Història de la Universitat de València, que passe a ser un centre multidisciplinari que permeta els estudis sistemàtics i la promoció del coneixement de la història de la nostra Universitat i el seu patrimoni.
• Assumir el repte de convertir-se en un centre de producció cultural, que aposte per la innovació, l’experimentació, la cerca de nous llenguatges expressius o la recreació i la recuperació d’expressions culturals tradicionals, etc. En aquest sentit resulta imprescindible coordinar les accions de serveis, com per exemple el Taller d’Audiovisuals, el Servei de Biblioteques i Documentació, l’Institut de la Creativitat i Innovacions Educatives, la Fundació General, el Jardí Botànic, el Col·legi Major Rector Peset, l’Observatori Astronòmic, el Patronat Martínez Guerricabeitia, Publicacions de la Universitat, el Servei de Política Lingüística, etc.
• Propiciar la incorporació de les noves tecnologies no solament en els processos d’exhibició i distribució de la nostra activitat cultural sinó també en els propis marcs creatius.