EL CANVI SEGUR. Programa electoral


LES FUNCIONS
DE LA UNIVERSITAT
INVESTIGACIÓ
I TRANSFERÈNCIA

La nostra Universitat ha d’establir com a objectiu prioritari fomentar la investigació i la innovació científica i tecnològica, ja que constitueixen un element determinant per assegurar la prosperitat de la societat en tots els àmbits, econòmic, social, cultural, etc. Per això, els investigadors i el personal tècnic dedicat a la investigació constitueixen un valor fonamental per a la nostra Universitat, raó per la qual un dels nostres objectius principals serà facilitar el seu treball.
Som conscients de la necessitat d’un sistema de suport a la investigació capaç de respondre adequadament als ràpids canvis que es produeixen en aquest àmbit.

Considerem que la tasca essencial de l’equip de gestió és la de crear un entorn favorable a la investigació i innovació, amb capacitat per donar resposta als canvis i amb orientació de futur. Per això, un altre dels nostres objectius prioritaris serà treballar per identificar les necessitats del personal investigador en escenaris nous; en aquest sentit proposem la creació de sistemes que permeten obtenir un coneixement profund del panorama de la investigació en el nostre entorn, incloent-hi no solament les fortaleses i les febleses sinó la sostenibilitat del sistema mateix. Aquest coneixement permetrà als investigadors i a les investigadores assignar de forma més eficaç els recursos per maximitzar-ne el valor.

A més ens preocupa la problemàtica pròpia de la investigació a la Universitat, derivada de l’envelliment del personal investigador, la fragmentació i la dificultat per accedir al finançament en convocatòries que no consideren la peculiar idiosincràsia dels nostres investigadors docents. Per això ens proposem per objectiu fonamental afrontar aquests problemes amb una actuació coordinada dins la nostra Universitat, però també amb altres universitats i amb els organismes finançadors a nivell estatal i autonòmic.

En concret proposem 7 grans mesures:

49. Promoure activament un model de captació i retenció de talent. A la nostra universitat, la pèrdua, la precarització i l’envelliment del capital humà és un problema greu, que requereix l’engegada de mesures dràstiques i imminents, més tenint en compte la previsible jubilació massiva de PDI en un futur pròxim. Treballarem perquè es produïsca un adequat relleu generacional, que es fomentarà amb les mesures següents:

  • mpulsar la creació d’entorns col·laboratius, que potencien recursos i atraguen talent i finançament. Establir un servei de suport als egressats per participar en les convocatòries d’ajudes per a investigadors pre- i postdoctorals.
  • Augmentar els contractes laborals d’investigació, incentivant la mobilitat entre diferents centres i entre l’àmbit públic i el privat.
  • Incorporar prioritàriament investigadors postdocs en les estructures d’investigació. En aquest sentit, cal una política de sol·licitud a nivell estatal i estabilització no centrada únicament en qüestions de necessitats docents i un sistema més eficient per a la contractació de personal temporal.
  • Establir la possibilitat de contractes pont entre convocatòries després del doctorat, amb la finalitat d’afavorir la continuïtat dels nous doctors fins que puquen accedir a beques postdoctorals.
  • Donar suport als investigadors i a les investigadores joves, facilitant-los l’espai i l’accés a infraestructures que permeten el desenvolupament de la seua carrera investigadora i establint ajudes complementàries dins el programa propi de la Universitat. En el cas dels investigadors en formació (PIF), aquestes ajudes s’han de dedicar a facilitar estades en altres centres d’investigació per complementar-ne la formació.
  • Eliminar traves burocràtiques que impedisquen o dificulten l’accés del personal investigador, especialment les persones més joves, a les convocatòries competitives de captació de recursos.

50. Facilitar l’accés als recursos externs i la seua gestió, donant suport al personal investigador a través de:

• Desenvolupar una política reivindicativa de la figura del professorat universitari (investigador docent), que evite biaixos en la captació de fons enfront de l’investigador no docent. La política estatal de finançament de la investigació no pondera, a l’hora d’assignar fons, la dedicació del personal investigador universitari respecte a l’investigador no docent d’altres institucions, la qual cosa ha redundat en les últimes convocatòries en una menor capacitat de captació de recursos de les universitats respecte als centres d’investigació. El nostre objectiu prioritari serà denunciar aquesta situació i treballar per a corregir-la.
• Crear una unitat assessora que informe la institució i els investigadors sobre els canvis, les fortaleses i les febleses del sistema, els resultats i el seu impacte, perquè puguen dissenyar estratègies de suport a la investigació basades en l’evidència. S’ha d’establir un sistema de reconeixement d’aquesta activitat.
• Oferir un servei de coaching perquè els investigadors de la Universitat preparen les sol·licituds de programes internacionals. La captació de fons fora de l’àmbit nacional, constitueix una oportunitat clau que ens obliga a dissenyar estratègies per competir amb èxit, com la creació d’un equip de suport en el Vicerectorat d’Investigació, format per PAS amb experiència, i la prestació de suport a grups que ja hagen obtingut finançament en aquests programes i que poden comportar-se com a dinamitzadors de grups d’investigadors novells.
• Crear unitats de gestió de la investigació, constituïdes per personal especialitzat en la informació i difusió de convocatòries, l’ajuda per a  la gestió de projectes, especialment convocatòries europees, i l’optimització dels recursos captats (central de compres, coordinació d’ús d’infraestructures…)., incentivant-ne l’eficiència. Suport tecnològic i informàtic per a la simplificació i la millora de tots els processos de gestió associats a la investigació, incloses les convocatòries pròpies de la UV.
• Potenciar els serveis d’estadística i de traducció, que poden resultar especialment útils en el cas d’investigadors novells. Aquest és un servei demanat especialment pels grups d’investigació que inicien la trajectòria investigadora, i podria millorar i incrementar la visibilitat de la seua producció científica, la qual cosa comportaria la millora de la valoració internacional de la nostra Universitat.

  • Incrementar los esforços per implicar a la societat en el suport econòmic a projectes concrets vinculats a la Universitat, que ha d’incloure les Catèdres institucionals i nous sistemes de finançament com el mecenatge i el micromecenatge o crowdfunding, amb el compromís que els recursos així generats es dedicaran al foment de la investigació, amb total transparència en la seua gestió. S’ha d’entendre que per millorar la captació de recursos, no solament cal actuar incrementant els recursos públics, sinó que també és fonamental la inversió de la societat civil en la Universitat.
  • Treballar per a la captació de fons d’empreses col·laboradores, sempre associant-la al reconeixement de la qualitat tecnològica i de bones pràctiques empresarials (drets dels treballadors, cooperació…) per part de la Universitat.

51. Incrementar i millorar l’assignació dels recursos propis dedicats a la investigació mitjançant:

• Establiment de línies d’actuació consensuades per a la captació de recursos i la inversió, que responguen a la demanda dels investigadors i de la societat.
• Millorar el programa propi, augmentant els fons dedicats a contractes i mobilitat, i assegurant l’execució dels pressupostos per a la finalitat que han estat dissenyats. Atesa la dificultat de captar fons per a projectes d’investigació, s’incrementaran els recursos destinats a projectes que hagen obtingut una bona avaluació científica.
Complementar el projecte “La Nau Gran” amb la creació de la figura de l’“estudiant/investigador”, que es pot integrar en els grups d’investigació de la Universitat.

• Disseny de la plantilla de laboratoris i serveis centrals d’investigació, amb l’assignació del personal amb la formació, l’experiència i l’especialització requerides per al seu funcionament òptim i per garantir el comportament ètic en la investigació.
• Dotació i manteniment de les infraestructures, tant tecnològiques (SCSIE, infraestructures singulars, plantes pilot) com bibliogràfiques (Servei de Biblioteques i Documentació), utilitzant-hi criteris consensuats entre usuaris i responsables d’aquestes.
• Optimització de l’ús de les infraestructures pròpies de la UV, tant les que pertanyen a Serveis Centrals com les integrades en els diferents centres, instituts o grups d’investigació mitjançant:

– Adequada informació sobre aquestes i sobre la seua utilització.
– Creació d’un sistema de gestió de temps i d’espais més eficient per a aquestes.
– Creació de xarxes virtuals d’usuaris, que faciliten l’intercanvi d’informació i experiències.
– Incentivar la seua eficiència i incloure en la seua cartera de serveis cursos generals i d’especialització impartits per personal especialitzat dels serveis mateixos, cosa que en facilitaria l’ús per un major nombre de persones i serviria com a font de recursos.
– Flexibilitzar horaris per facilitar-ne l’ús a temps complet.
– Fomentar-ne l’ús per personal investigador extern o empreses com una font de recursos dedicada al seu autofinançament.

52. Optimitzar les estructures d’investigació de la nostra Universitat a través de:

• Racionalització de les diferents estructures actuals (grups, ERIS, instituts, microclústers…) per evitar superposicions o duplicitats, dotant-les del suport administratiu, tècnic i econòmic adequat al desenvolupament dels seus objectius, així com de l’espai per poder dur a terme la seua activitat. Aquest últim aspecte suposaria una gestió diferent, més eficient i eficaç, dels espais existents, no necessàriament una ampliació d’aquests.
• Millora de l’administració de les estructures actuals. En aquest sentit, es recorrerà a mesures virtuals i a la creació d’una xarxa administrativa intercampus que salve les barreres geogràfiques que en puguen dificultar la gestió.
• Millorar la representació d’aquestes estructures en els òrgans de govern de la nostra Universitat.

53. Facilitar la transferència a la societat dels resultats de la investigació realitzada.
Considerem que la investigació realitzada a la Universitat ha d’incidir en la societat, aportant-li la base científica, cultural i tecnològica per al seu desenvolupament. La transferència del coneixement és molt important i s’ha d’unir a les polítiques universitàries que persegueixen la inserció laboral dels seus graduats i a la promoció de l’emprenedoria des de la Universitat mateixa. La creació d’empreses derivades (spin-off) en què participa l’alumnat de màster i doctorat és una cosa comuna a les universitats europees i americanes. Per facilitar el transvasament de coneixement a la societat, ens proposem:

• Promoure la transferència de coneixement a la societat, sempre en el marc dels valors característics de la nostra Universitat.
• Potenciar UNIEMPREN com a planter d’emprenedors, que facilite l’autoocupació i, alhora, articular mesures que establisquen un sistema de retorn d’un percentatge dels beneficis (quan n’hi haja) a la Universitat. Aquests fons sempre seran dedicats a fomentar la generació de coneixement i al suport als estudiants graduats amb compromís de total transparència en la seua gestió.
• Establir una anàlisi periòdica de la productivitat investigadora de la Universitat en termes de retorn a la societat.

54. Millorar la visibilitat, l’impacte i el reconeixement de la investigació a la UV. A més del suport als investigadors, un dels nostres objectius prioritaris és promoure investigació de qualitat i fer de la Universitat de València un referent. En aquest sentit establim una sèrie de metes:

• Internacionalització de la investigació. El nostre objectiu no solament serà la internacionalització cap a Europa o els Estats Units, sinó que establirem relacions amb països emergents que estan promovent la generació de coneixement a les seues universitats, com és el cas de països asiàtics, africans i, especialment, llatinoamericans. L’objectiu serà l’atracció de talent i la consolidació de la nostra Universitat com a centre de referència en la formació d’investigadors. A més s’afavorirà la mobilitat del professorat com a instrument per augmentar la internacionalització de la investigació, fomentant la participació de les àrees amb menor grau de projecció internacional.
• Política de publicacions. La Universitat fomentarà la publicació en revistes de lliure accés, perquè la investigació realitzada amb fons públics es pose al servei de la societat. Treballarà també per a mantenir el rigor i la qualitat de les publicacions pròpies a fi que posseïsquen prou rellevància per ser reconegudes pels sistemes d’avaluació. A més considerem necessari situar el Servei de Publicacions de la UNIVERSITAT entre els primers llocs dels rànquings internacionals sobre impacte i referència en l’àmbit de les publicacions del territori espanyol universitari.
• Divulgació dels assoliments d’investigació de la UNIVERSITAT. Divulgar la ciència, especialment la generada a la nostra Universitat, com un mitjà de revertir a la societat la inversió realitzada, però també que la societat reconega i valore la utilitat d’aquesta inversió. En aquest sentit, entre altres mesures més específiques de cada camp científic, es realitzarà una política informativa activa en els mitjans a través del Gabinet de Premsa. Utilitzarem, així mateix, els nostres recursos culturals per donar difusió entre la comunitat universitària i la societat civil, dels avanços del coneixement que van aconseguint les nostres investigacions.

55. Reconeixement de l’activitat investigadora mitjançant:

• Establiment d’un sistema de reconeixement de la productivitat investigadora i de transferència com a part de la dedicació del PDI (independentment dels sexennis d’investigació) i del PAS.
• Augment del pes de la investigació i reducció de la gestió en els barems propis de la Universitat encaminats a assignar promocions, sabàtics i altres recompenses.
• Incentivar el personal que dedica part del seu esforç a la divulgació i a la transferència, tenint en compte aquestes tasques també en la memòria d’investigació.