EL CANVI SEGUR. Programa electoral


LES FUNCIONS
DE LA UNIVERSITAT
DOCÈNCIA I
ESPECIALITZACIÓ

Com va dir fa poc Fernando Vallespín, en un article publicat a El País: “Se’ns menja la hiperburocratització i l’excés de docència provocat per la nostra versió de la reforma de Bolonya.” No ens hem adaptat a l’EEES: hem creat nostra pròpia versió. Des de 4 + 1 fins a la infantilització de la docència universitària, passant per l’excés de docència que ha d’assumir el professorat jove i en condicions precàries. Bàsicament no hem estat permeables a Europa, al contrari: hem creat el nostre propi sistema, l’hem burocratitzat amb una enorme pressió normativa i amb procediments d’avaluació poc contrastats i de dubtosa eficiència. Amb tot això ens estem allunyant d’Europa.

Per superar aquesta situació, el nostre equip proposa 19 mesures:

Pel que fa a la qualitat de la docència

30. Fomentar la dedicació a la docència com una de les activitats fonamentals del professorat, amb el reconeixement explícit de la dedicació a la docència i la seua qualitat, així com la innovació docent, sent valorada de forma similar a la qualitat de la investigació. Això comporta un millor reconeixement de càrrecs de responsabilitat docent, participació en comissions docents o activitats d’innovació.

31. Implementar una planificació docent que facilite l’aprenentatge actiu. Per fer-ho, tant la dedicació docent dels professors com la ràtio professor/alumne s’establiran tenint per objectiu prioritari la qualitat, i afavorint l’ensenyament pràctic i el treball personal de l’estudiant.

32. Millorar la qualitat i la gestió de les pràctiques externes i de laboratori, en particular en aquells estudis professionalitzants. Entenem que la docència pràctica no solament és essencial per a l’aprenentatge sinó que pot ser una oportunitat excel·lent per a la inserció laboral de l’alumnat, per la qual cosa es fomentarà la col·laboració amb la societat en aquesta formació (empreses, institucions, serveis, ONG…)

33. Planificar i revisar els títols propis de postgrau i d’extensió universitària, per incrementar el rigor científic o la seua aplicabilitat social, aprofitant la gran versatilitat i acceptació entre l’alumnat i la gran capacitat de projecció social que permet a la nostra Universitat. La possibilitat d’obtenir patrocinis o finançament d’entitats externes pot ser un valor afegit que permeta la millora de la qualitat dels cursos oferts, avaluant prèviament possibles conflictes d’interès.

34. Facilitar la creació de xarxes docents intrauniversitàries i interuniversitàries, per compartir experiències d’innovació. Incrementar els projectes Open Course Ware i la creació de recursos educatius multimèdia.

35. Afavorir les iniciatives docents multidisciplinàries, per promoure un aprenentatge integrador
Pel que fa a la política lingüística:

36. Establir una oferta de formació intensiva en la llengua pròpia per a estudiants i professors de nova incorporació, facilitant-los també la immersió lingüística mitjançant activitats de promoció de la llengua i la cultura pròpies.

37. Assegurar que l’oferta docent en valencià s’incremente fins a tenir una presència comparable al castellà, així com el seu compliment, sense que en cap cas l’increment de l’oferta docent en una llengua no redunde en detriment de la qualitat docent en l’altra. Per assegurar aquest objectiu, cal dur a terme una anàlisi de la demanda, de la capacitació lingüística del professorat als departaments, i també del nivell de compliment real de l’oferta lingüística, amb la finalitat de detectar les deficiències i buscar solucions sempre en coordinació amb el professorat, els departaments i els centres afectats.

38. Millorar gradualment l’oferta d’assignatures impartides en anglès en totes les titulacions de grau i de màster, així com de les altres llengües que es consideren pertinents en cada cas. Per aconseguir aquest objectiu, cal potenciar un pla de formació específic de capacitació per a la docència en anglès adreçat al professorat i reconegut convenientment. Paral·lelament, cal promoure la formació lingüística en anglès de l’alumnat en els primers cursos de grau i acreditar-ne el coneixement.
Pel que fa a la política d’estudis:

39. Tractar que l’estudiant/a visualitze, per diferents mitjans, l’objectiu de formació permanent que li ofereix la Universitat, des dels primers cursos fins als estudis de màsters i doctorat.

40. Incrementar l’oferta de dobles graus o la diversificació dels graus una vegada iniciat un, tendència present en altres països del nostre entorn europeu.

41. Crear unitats de gestió postgrau per campus. L’objectiu d’aquestes UNITATS és el seguiment i suport dels estudiants i els professors en els diferents màsters i programes de doctorat de la Universitat.

42. Crear màsters coordinats entre diversos centres i especialment entre universitats, evitant que alguns centres puguen deixar de tenir oferta de postgrau.

43. Millorar el suport administratiu als estudis de màster i doctorat. Revisar i estudiar les peculiaritats dels estudis de màster i doctorat, en particular el reconeixement a la direcció acadèmica d’aquests, l’increment de fons disponibles per a la millora de la qualitat de la docència.

44. Potenciar l’Escola de Doctorat com a organisme encarregat d’unificar i regular els cursos conduents al títol de doctor, així com les gestions relacionades amb els doctorats de la Universitat, dotant-la de pressupost i espais adequats. Es mantindran i fomentaran cursos de formació en tècniques especialitzades aprofitant les infraestructures d’investigació, adaptant i millorant la proposta d’activitats transversals i vinculant-les al POD.

45. Facilitar al professorat jubilat que ho sol·licite i posseïsca els mèrits docents i d’investigació reconeguts per la Universitat la incorporació com a assessors a l’Escola de Doctorat i com a mentors en el procés de formació dels nous docents als diversos campus.

46. Clarificar i simplificar els processos administratius vinculats als programes de doctorat, 

47. Augmentar el pes de l’ensenyament virtual (en línia) millorant el suport tècnic audiovisual en la formació de grau i postgrau, i revisant la valoració en POD d’aquest tipus de docència. Aquesta mesura millorarà la visibilitat de la nostra Universitat i permetrà captar alumnes als quals la presencialitat fa impossible cursar determinats estudis per motius laborals o econòmics o de distància física. Cal potenciar cursos a distància, utilitzant tant l’aula Virtual i altres recursos de què disposem, com ara la plataforma ADOBE CONNECT, contractada per la Universitat i amb una utilització mínima, així com fent ús de l’ajuda del taller d’audiovisuals.

48. Tenir en compte la política de mobilitat en la planificació de calendaris, matrícula, convalidacions…etc estant al servei d’estudiants i professors en el foment de la cultura d’internacionalització i millora en la formació i investigació d’ambdós dos col·lectius.•