EL CANVI SEGUR. Programa electoral


LA UNIVERSITAT DE LES PERSONES
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Les retallades i els decrets del govern han provocat una deterioració en les condicions laborals del personal de la Universitat, que ha minvat les seues expectatives d’estabilitat i promoció. Cal revertir aquesta situació, recuperant la iniciativa, fomentant la formació i actuant amb fermesa i intel·ligència per trobar solucions encoratjadores. Per millorar les condicions de treball del personal d’administració i serveis, optimitzar la seua tasca i incrementar la seua imprescindible confiança en la institució, pretenem:

13. Millorar el model de carrera professional valorant l’activitat integral, incloent-hi a més dels mèrits laborals, la formació i l’actualització. Adequar aquest model al PAS interí i laboral.

14. Crear incentius, en forma de suplements de productivitat o una major flexibilització d’horaris.

15. Oferir una reducció i/o flexibilització de jornada per motius personals, mèdics o familiars, incloent-hi una reducció de la jornada a partir dels 60 anys o la possibilitat de treballar al domicili propi i reduir l’existència de riscos laborals i millorar les condicions de treball.

16. Reconèixer la investigació realitzada pel personal d’investigació, personal del Servei de Biblioteques i Documentació, etc., així com el treball de les persones que ocupen places amb perfil lingüístic.

17. Desenvolupar una política de personal coherent i trasparent, que ha d’incloure revisar els llocs de treball del personal d’administració i serveis per a eliminar la infradotació de personal administratiu i recursos dels instituts d’investigació, així com reequilibrar la situació entre els serveis centrals i centres, departaments i instituts,  i adequar la distribució de places als nous perfils que es requerisquen per a una gestió universitària de qualitat. Realitzar aquesta revisió amb transparència en els criteris i decisions adoptats, tenint en compte no solament indicadors quantitatius sinó qualitatius. Convocar concursos de trasllat amb la periodicitat necessària per a cobrir necessitats de manera àgil, disminuint així els contractes per acumulació de tasques a favor de places estructurals.

18. Harmonitzar les condicions laborals i professionals de les persones que treballen a les fundacions creades per la Universitat i fer un ús racional d’aquest mecanisme de gestió.

19. Potenciar el pla de formació lingüística del PAS, essencialment en la llengua pròpia de la Universitat i en altres llengües. S’inclou la possibilitat de completar la formació mitjançant estades a l’estranger, amb independència del nivell previ de coneixement de la llengua.

20. Apostar decididament per la formaci a demanda, especialment en administració electrònica de la Universitat, que ha d’incloure campanyes de formació i conscienciació en temes de seguretat informàtica. Ampliar l’oferta i el nombre de places en els cursos amb demanda més gran i realitzar una oferta més propera a la realitat dels diferents llocs. Revisió dels programes de gestió, a partir d’informació i suggeriments dels usuaris, amb la finalitat de simplificar-los i fer-los més accessibles (aula virtual, gestió d’OCA, POD, actes, etc.).

21. Oferir un pla de conciliació i coresponsabilitat de la vida laboral i familiar, destinat a afavorir els horaris dels membres de la plantilla amb familiars menors, majors, malalts o amb diversitat funcional al seu càrrec. Per facilitar aquesta conciliació, es proposa oferir nous serveis com ara guarderia, centre de dia per a persones majors i atenció específica a les persones amb diversitat funcional.