EL CANVI SEGUR. Programa electoral


LA UNIVERSITAT DE LES PERSONES

Un país que aposte per la modernització i l’increment de la qualitat de l’estat del benestar ha de ser conscient del paper que té la universitat en aquesta aposta. La universitat, com a generadora de coneixement, inculcadora de valors i formadora dels professionals que han de contribuir a crear una societat més inclusiva i sostenible, una societat igualitària i que progresse cap a cotes cada vegada majors de qualitat de vida. La universitat forma el personal que ensenya a les escoles i als instituts, que atén als centres hospitals i als centres de salut i de serveis socioculturals i artístics, que gestiona els recursos econòmics, que du a terme els desenvolupaments tecnològics en una societat moderna. La seua importància és crucial. Una gran part de la investigació al nostre país es du a terme en entorns universitaris. Però, com pot contribuir a la modernització de la societat una universitat sense les infraestructures adequades?; com pot contribuir a eliminar les desigualtats una universitat que manté unes taxes de matrícula elevades, sense una adequada política de beques, sense una adaptació dels horaris i itineraris per a l’alumnat, que es veu obligat a treballar mentre cursa els seus estudis?; com pot pretendre una millora de l’estat del benestar una universitat sense polítiques clares i rotundes que eliminen la bretxa de gènere?

El nostre objectiu principal és acostar la Universitat de València a la societat, als seus estudiants i al seu personal, recuperant la relació directa entre la institució i les persones. Aquestes són les nostres propostes per als diferents grups:

ESTUDIANTS

La institució universitària es fonamenta en la formació de les persones, dels estudiants i de les estudiantes, que són, en realitat, el motiu fonamental pel qual existeix la institució. No obstant això, en el moment actual s’aprecia un descens en el nombre d’estudiants que accedeixen a la nostra institució. Aquest descens és degut a diferents factors. D’una banda, l’augment de les taxes de matrícula i la dificultat per obtenir beques adequades dificulta l’accés a la UNIVERSITAT als estudiants amb menys recursos econòmics; i de l’altra, contribueix a aquesta menor demanda la falta de programes específics per a l’atracció de talent o per recolzar l’alumnat en situació d’especial vulnerabilitat. I tot això unit a una qualitat docent que ha anat reduint-se a mesura que s’han instal·lat en el nostre entorn la precarietat laboral del professorat i l’escassetat de recursos; escassetat de recursos que s’evidencia, a més, en la falta d’espais d’oci i de convivència i falta d’unes infraestructures adequades i modernes que permeten la millor preparació per al futur professional,n la mejor preparación para el futuro profesional,
Les nostres 12 respostes a aquests problemes són:

1. Un potent programa propi de beques de grau i postgrau, que garantisca l’accés i la continuïtat dels estudiants a la UNIVERSITAT. Per assolir-ho, hi dedicarem tots els recursos necessaris, a més de reivindicar amb fermesa una  financiació  adquauda a les institucions responsables i exigir la reducció de les taxes de matrícula.

2. Potenciar la internacionalització a través dels programes d’intercanvi. Augmentar, a càrrec dels fons propis, la dotació de les beques per a mobilitat i facilitar la realització de pràctiques o períodes de treball a l’estranger.

3. Augmentar l’oferta del centre d’idiomes de la Universitat de València i promoure la creació de grups de conversa i d’autoaprenentatge considerant el potencial que per a això suposa l’elevat nombre d’estudiants Erasmus que rep anualment la nostra Universitat.

4. Establir programes específics per donar resposta a situacions particulars: estudiants que treballen, amb responsabilitats familiars, amb diversitat funcional, amb necessitats específiques o amb menors recursos socioeconòmics.

5. Programes de mentoria, d’assessorament i orientació curricular, adreçats a qualsevol estudiant que els sol·licite; però, particularment, a estudiants amb talents especials, artistes, esportistes d’elit, etc., perquè puguen compaginar més fàcilment els estudis amb l’activitat desenvolupada. Aquests programes es poden dur a terme amb la col·laboració dels serveis d’estudiants, que podran ser centralitzats als diferents campus, aportant informació i seguiment.

6. Flexibilitzar els models de matrícula perquè es puga realitzar per semestres o permetent ampliar el nombre màxim de crèdits dins el marc legal, a fi de millorar els resultats i facilitar l’intercanvi amb altres universitats. En l’àmbit dels estudis de postgrau i doctorat, es revisaran els períodes de preinscripció i matrícula que permeten a les persones acabades d’egressar igualtat d’oportunitats amb els egressats d’altres anys. Es dissenyarà, juntament amb els serveis administratius, un sistema que facilite el procés de matrícula, tant als estudiants com al personal encarregat d’aquesta.

7. Fomentar una docència de major qualitat i en aquest sentit proposem:

• Adequar el nombre d’estudiants per aula (ràtio professorat/estudiants) segons el tipus de docència impartida o les infraestructures i dotacions disponibles.
• Millorar les instal·lacions i les infraestructures i la dotació informàtica als campus i a les aules.
• Fer un seguiment de les titulacions implantades, establint sistemes de detecció de problemes i la revisió dels plans d’estudis modificant-ne el contingut, la distribució de crèdits, etc., per adaptar-los a les necessitats de la societat actual canviant i multiforme.
• Revisar el procediment d’avaluació del professorat perquè les enquestes siguen realment útils en la detecció de problemes i la implementació de mesures correctores, per incrementar d’aquesta manera la confiança de l’alumnat en el valor de l’avaluació que realitzen.

8. Millorar la inserció laboral dels nostres alumnes i graduats/ades. Així, proposem:

• Fomentar la relació universitat-empresa, a través de trobades, esdeveniments periòdics, convenis i col·laboracions que faciliten la realització d’entrevistes, estades curtes i intercanvis per als nostres estudiants.
• Reforçar la tasca de les diverses borses d’ocupació existents en el si de la Universitat que faciliten la inserció laboral dels nostres graduats i graduades.
• Donar suport a la tasca d’òrgans ja existents a la nostra Universitat, nascuts amb aquesta vocació (OPAL, ADEIT) implementant els recursos necessaris perquè la desenvolupen amb èxit.
• Facilitar el contacte entre els estudiants i el món laboral a través d’estades pràctiques de durada variable i estudiant la possibilitat de la seua remuneració.
• Potenciar i crear nous serveis de la Universitat que permeten la realització de pràctiques al nostre alumnat, com és el cas de les diferents clíniques ja existents, o nous serveis (guarderia –amb servei de cangur-, centre de dia per a persones majors –amb servei d’ajuda a domicili-, esportius, idiomes, etc.)
• Potenciar la incorporació als treballs de fi de grau o de fi de màster de la modalitat “emprèn”.
• Promoure un programa d’identificació precoç de talent, amb l’objecte d’animar els estudiants i els estudiantes, des dels primers anys del grau, a conèixer i a participa en les tasques dels diferents grups d’investigació.

9. Fomentar l’associacionisme, facilitant l’ús d’espais comuns de participació, oci i convivència als diferents campus, que puguen ser autogestionats per l’alumnat: CASA DE L’ESTUDIANT.

10. Estimular una vida saludable als campus, facilitant la realització d’activitats culturals, físiques i esportives i millorant les condicions d’estudi (organització del temps i règim de dedicació) i la disponibilitat d’espais i recursos, tipus de menús i serveis que permeten que l’elecció d’hàbits i estils de vida saludables siga sempre no solament la millor opció sinó la més fàcil de dur a terme.

11. Afavorir la connexió intercampus, fomentant la realització d’activitats multidisciplinàries periòdiques als tres campus, a la vegada que es promouen solucions per facilitar el transport que els connecte, busccant vies ecològiques i sostenibles (carril bici, millora del transport públic, etc.).

12. Estimular els valors ètics i solidaris, amb plans de formació i voluntariat en projectes culturals, de drets humans, socials, d’ajuda humanitària, que podrien emmarcar-se en un Programa de Responsabilitat Social Corporativa.