EL CANVI SEGUR. Programa electoral


UNA QÜESTIÓ DE PRINCIPIS

A continuació presentem de forma sintètica els dotze principis en què fonamentarem la nostra acció de govern a la Universitat de València, a tots els nivells i cap a tots els col·lectius que conformen la institució.

1. AUTONOMIA: Reforçarem l’autonomia de la Universitat de València com a institució lliure i independent, especialment davant polítiques i decisions externes que atempten contra la nostra vocació de servei públic i de qualitat.

2. DIGNITAT: Defensarem la dignitat de la Universitat de València, valor inqüestionable al llarg de tota la seua història, fundada en la dedicació diària de totes les persones, estudiants, PAS i PDI, que fem possible la institució, davant qualsevol ingerència externa contrària als seus valors i que perjudique el seu funcionament.

3. COMPROMÍS i SERVEI: Manifestem el nostre màxim respecte i el nostre més ferm compromís envers la Universitat de València i envers totes les persones que la integren, així com el conjunt de la societat al servei de la qual ens sentim com a membres d’aquesta Universitat.

4. ÈTICA: Fomentarem el màxim respecte als principis ètics que han de regir el comportament de la institució i de tots els seus membres en l’acompliment de les seues activitats com a estudiants, docents, investigadors i gestors en l’àmbit acadèmic i al servei de la societat.

5. TRANSPARÈNCIA: Garantirem total transparència i ple accés a la informació relacionada amb tots els processos i decisions que afecten la comunitat universitària. Per aconseguir-ho, establirem mecanismes específics d’informació i comunicació bidireccional, a l’efecte de conèixer també de primera mà les diferents necessitats de la institució.

6. IGUALTAT: Ens oposem a qualsevol situació de desigualtat que puga afectar els diversos col·lectius universitaris o els seus membres, especialment en les situacions de desequilibri que puguen derivar de criteris injustos en la distribució de les funcions comunes, com ara la dedicació docent, o que impedisquen l’accés o la permanència de l’estudiantat per motius econòmics.

7. NO-DISCRIMINACIÓ: Atendrem les necessitats i les propostes de totes i cadascuna de les persones que formen la Universitat amb idèntica dedicació, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, diversitat funcional, edat, identitat sexual, nacionalitat, nivell socioeconòmic o categoria professional. Treballarem per eliminar les situacions de discriminació existents en qualsevol d’aquests àmbits, col·laborant amb les organitzacions i els moviments socials.

8. DIVERSITAT: Som plenament conscients del caràcter extremadament divers de la institució i de la necessitat de posar la màxima atenció en les diferències que ens enriqueixen i caracteritzen, per exemple entre àrees de coneixement, grups d’investigació, departaments, centres o titulacions, o entre els diferents perfils que permet l’exercici de les nostres funcions com a estudiants, docents, gestors o investigadors.

9. PARTICIPACIÓ: A més de potenciar i revitalitzar els organismes ja existents, establirem nous mecanismes que faciliten la participació de tots els membres de la UNIVERSITAT en les polítiques i decisions que guien el rumb de la institució, així com en la gestió quotidiana.

10. PROXIMITAT i ACCESSIBILITAT: Fem explícita la nostra voluntat de proximitat cap a totes les persones de la comunitat universitària. Sense el seu coneixement i la seua experiència en els seus àmbits d’acció corresponents, individuals i col·lectius, en el si de la institució, ens resultaria impossible guiar aquesta nau amb bon rumb. Així, enfortirem els mecanismes ja existents i generarem noves estratègies perquè les persones que conformem l’equip de govern siguem fàcilment i ràpidament accessibles a totes les persones i a tots els col·lectius de la institució, accessibilitat que fem extensible a tots els agents de la nostra societat.

11. SOSTENIBILITAT: No solament durem a terme una gestió eficaç i eficient de la UNIVERSITAT, també volem posar en valor la solidaritat entre generacions de manera que en les decisions que prenguem tinguem present els nostres successors i que aquestes no coarten o deterioren les seues opcions o les seues capacitats futures.

12. MODERACIÓ: Ens comprometem a exercir sistemàticament una política d’austeritat econòmica en la presa de totes les decisions derivades de l’exercici de les nostres funcions de govern, incloses les relacionades amb el nostre propi funcionament com a equip de gestió.