EL CANVI SEGUR. Programa electoral


INTRODUCCIÓ

La Universitat de València celebrarà eleccions al Rectorat el pròxim 22 de febrer. És el moment de fer balanç i decidir, entre tota la comunitat universitària, el rumb que cal donar a la nostra NAU. Des de la candidatura de Vicent J. Martínez volem plantejar la necessitat de dinamitzar la nostra institució per tornar a il·lusionar la comunitat universitària. Creiem que hi ha espai per proposar una altra manera de pensar i de fer, per a la renovació, per engegar una gestió més eficient i valenta, afrontant nous reptes que enfortisquen la nostra institució.

Un dels grans reptes en aquest moment és adequar el model organitzatiu de la nostra Universitat a les exigències actuals, i això implica un major compromís cap a les necessitats de la comunitat universitària, però també de la societat a la qual pertany i que serveix, i exigeix major agilitat i adaptació als canvis socials, polítics, culturals i econòmics. És essencial, igualment, fer una anàlisi realista de les fortaleses i febleses de la nostra institució, per proposar opcions de canvi.
Per tot això, en la introducció al programa volem posar de manifest alguns aspectes molt reveladors de la situació actual, mostrar-ne l’evolució els últims anys i remarcar la necessitat d’abordar mesures que aporten solucions als problemes detectats.

La situació econòmica i política dels últims anys ha propiciat l’immobilisme i la resignació. Les polítiques “de crisi” van encaminades a desmuntar de manera sistemàtica els assoliments que la societat civil (i civilitzada) havia aconseguit les últimes dècades. La universitat pública, com a entitat responsable de la formació superior, l’especialització, la investigació, la transferència i la difusió del coneixement, sofreix, com altres serveis públics, aquest procés sistemàtic de desmantellament, darrere del qual hi ha un objectiu deliberat de conversió de ciutadans amb drets en simples consumidors o usuaris que han de pagar (i repagar) pels serveis rebuts, ja siga en educació, en sanitat o en justícia. El resultat és que la desigualtat social ha crescut de manera insostenible per als col·lectius més desafavorits.

En el cas de la universitat, aquesta política s’ha concretat fonamentalment en tres fronts:

• La precarietat econòmica a què es veu sotmesa.
• L’increment excessiu de les taxes universitàries que paguen els estudiants en la matrícula, unit a les retallades en la quantia de les beques. Aquest fet ha tancat l’accés a la universitat als col·lectius amb menys recursos econòmics. Hi ha, a més, un encariment dels estudis superiors amb el canvi d’estructura i el pas de les llicenciatures (5 anys) al grau més màster (4 + 1, com a mínim), tenint en compte que el cost per crèdit dels màsters és més elevat.
• L’aclaparador descens de la inversió pública en investigació i desenvolupament, que ha trencat l’encomiable trajectòria ascendent que estava experimentant aquesta activitat al nostre país, que els últims anys havia crescut de manera sostinguda, tant en quantitat com en qualitat, i la feia competitiva amb els països del nostre entorn.

El pes que representen els ingressos per taxes acadèmiques en relació amb el pressupost total de la institució ha experimentat una pujada espectacular els últims anys. El valor mitjà de les taxes acadèmiques a la nostra Universitat, obtingut com el quocient entre els ingressos totals per taxes i el nombre d’alumnes, ha passat de 920 € a 1.200 € en només tres cursos acadèmics.

Són els estudiants, amb el pagament de les seues matrícules, els que estan contribuint cada vegada més a sufragar el cost real de la universitat, i és, sens dubte, una prova evident del procés de distribució injusta que tracta els estudiants com a usuaris i consumidors de serveis a què hem fet referència anteriorment.
En el gràfic següent s’observa l’increment en valor absolut d’aquestes taxes els últims anys, que coincideix, a més, amb un descens en el nombre d’estudiants de la nostra institució.

Això ha redundat en el fet que les taxes acadèmiques, que han representat durant molts anys el 15 % del total del pressupost universitari, hagen incrementat el seu percentatge els últims anys i hagen arribat al 23 %.

D’altra banda, les retallades i els decrets del govern han provocat una deterioració en les condicions laborals del personal d’administració i serveis i del personal docent i investigador de la nostra Universitat, que ha minvat les expectatives d’estabilitat i promoció dels diversos col·lectius. Podem visualitzar-ho en el gràfic següent, les dades del qual procedeixen del Recull de dates estadístiques de la UV, en què es veu que està augmentant la proporció de professorat no funcionari respecte al total de la plantilla: el 2007 representava el 42 % de la plantilla enfront del 57 % el 2016. En resum, aquest col·lectiu ha passat a ser més de la meitat del PDI, la qual cosa mostra la precarització que està sofrint la plantilla del professorat de la UV. En aquest context, com serem capaços d’atraure talent si ni tan solament podem retenir el que tenim?

L’augment recent de les promocions ha coincidit amb el canvi en la política del ministeri, i no és degut a una política pròpia de l’equip ixent que durant els últims quatre anys no ha aportat cap solució alternativa per donar resposta a aquest greu problema.

En la mateixa direcció, podem assenyalar la caiguda del quart (2011-2012) al cinquè lloc (2013) entre les universitats espanyoles en el Shanghai Ranking. Pot ser una caiguda lleu, però certament significativa en la mesura que ens allunya dels llocs capdavanters.

Amb l’arribada de la crisi econòmica i la reducció del finançament públic, les universitats han experimentat un retrocés molt apreciable, quantificable en molts dels seus paràmetres (pèrdua d’alumnes i professors, envelliment de la plantilla, desmantellament de laboratoris docents i d’investigació). Tot això ha quedat en evidència en observar la pèrdua constant de llocs de les nostres universitats en els rànquings internacionals de qualitat universitària. El resultat d’això és que el sistema universitari públic espanyol, amb prou feines pot continuar proporcionat una formació superior de qualitat, competitiva en l’àmbit professional i internacional i, alhora, mantenir els resultats destacables en matèria d’investigació. Si ho fa, és conseqüència de l’enorme dedicació d’una part molt compromesa i altament qualificada del personal universitari docent i d’administració i serveis (aquest últim també molt precaritzat els últims anys). Aquesta actitud de compromís personal amb el servei públic no és exclusiva del sistema universitari; també es dóna en l’àmbit educatiu no universitari i en l’àmbit sanitari. Però és evident que, per revertir la situació, cal eliminar l’època de retallades. Per recuperar l’equitat en l’accés a la universitat, les taxes han de baixar al nivell en què se situen als països del nostre entorn (França, Alemanya, etc.); i el sistema ha de recuperar uns nivells de finançament que li permeten exercir les seues funcions amb eficiència. És una inversió, no una despesa. Així ho han entès alguns països del nostre entorn i els resultats són evidents.

Finalment, caldria fer referència als problemes més específics relacionats amb la governança de la nostra institució. Cal destacar la burocratització excessiva que està sofrint la nostra Universitat, la insuficient transparència en la seua gestió i la poca accessibilitat del seu equip de govern. Falta debat intern, agilitat a l’hora de prendre decisions col·legiades i una posició més ferma per preservar l’autonomia universitària.

Per afrontar la problemàtica actual, interna i externa a la nostra institució, proposem un canvi de rumb de la Nau, basat en la coresponsabilitat de totes i tots, i representat per mesures adreçades tant a les persones que conformen la Universitat de València com a les seues funcions, i que es recullen en aquest programa.
No pretenem ser exhaustius en la seua descripció, i considerem que hi pot haver moltes altres iniciatives que s’hi poden afegir. Per això, a aquesta declaració d’intencions ens agradaria incorporar totes les propostes que ens aneu fent dia a dia, en un termini que no acaba el 22 de febrer, sinó que continuarà obert durant tota la legislatura si la comunitat universitària ens dóna la seua confiança.